Klauzula Informacyjna

 1. Administrator danych oraz inspektor ochrony danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Teatr Baza w Warszawie, w dalszej części zwany jako „Stowarzyszenie”.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem na adres: ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa bądź z inspektorem ochrony danych adres e-mail: biuro@teatrbaza.pl.

 1. RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

 1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży biletów, organizacji warsztatów, spotkań, przeprowadzenia nauki w ramach Studia Teatralnego i wszystkich innych przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w celu określonym w treści zgody.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do sprzedaży biletów oraz przeprowadzenia wydarzeń oraz warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie.

 1. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

– podmiotom wspierającym Stowarzyszenie w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Stowarzyszenia.

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres:

 1. do czasu realizacji umowy sprzedaży biletów i przeprowadzenia wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie i zgłoszenia ewentualnych reklamacji w okresie niezbędnym do zrealizowania tych celów;
 2. do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych,
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać:

 1. składając wniosek w naszej siedzibie,
 2. przesyłając wniosek na adres: Teatr Baza ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa,
 3. przesyłając wniosek drogą mailową na adres: biuro@teatrbaza.pl.

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bilety – ważne informacje

Zakup biletów możliwa jest za pośrednictwem naszej strony internetowej (www.teatrbaza.pl) portalu Go Out oraz poprzez portal kicket.com

W dwóch prostych krokach można zakupić bilet, a następnie okazać go obsłudze widza na swoim telefonie (nie trzeba drukować otrzymanych biletów)

Regulamin sprzedaży biletów online dostępny poniżej

Sprzedaż biletów online kończy się w momencie rozpoczęcia spektaklu

Bilety ulgowe

Bilety ulgowe przysługują młodzieży i studentom do 26 rż. oraz seniorom powyżej 60 rż.

 • Osoby powyżej 65 roku życia mogą nabyć bilety zniżkowe
 • Obsługa widza podczas sprawdzenia biletów będzie prosiła osoby z BILETAMI SENIOR o pokazanie dokumentu – uprawniającego do zakupu biletu zniżkowego.
 • Młodzież i studenci podczas okazywania biletu wstępu mogą zostać poproszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia, a także legitymacji studenckiej.

Ważne informacje

Na widowni może zasiadać od 50 do 60 osób w zależności od układu sali i spektaklu.

Miejsca na widowni są nienumerowane.

Na widownię wpuszczamy widzów na 5 minut przed rozpoczęciem spektaklu.

Zalecamy przybycie do teatru najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu.

Teatr Baza znajduje się aktualnie na terenie płatnej strefy parkowania, a także w planowanej Strefie Czystego Powietrza dla miasta Warszawy.

Regulamin sprzedaży biletów

Sprzedaż on-line

 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Stowarzyszenie Teatr Baza z siedzibą przy ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa, NIP 525 239 02 27, nr KRS 0000272799, korzystając z systemu biletowego kicket.com
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy kupującym a teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów: podania przez kupującego danych niezbędnych w procesie zakupu biletów; złożenia przez kupującego zamówienia on-line; uiszczenia przez kupującego zapłaty za zamówienie kartą płatniczą i otrzymania przez kupującego biletu na wskazany przez kupującego adres e-mail.
 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu biletów, kupujący zapoznaje się z regulaminem i potwierdza fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie opcji „akceptuję Regulamin”.
 4. Płatności za bilety obsługuje system PayU.
 5. Sposób płatności określa regulamin systemów: PayU, które rozpatruje również reklamacje dotyczące płatności on-line.
 6. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU.
 7. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 8. Ceny biletów:
  • 40 zł bilet normalny
  • 30 zł bilet ulgowy przysługujący studentom oraz osobom powyżej 60 rż. (seniorom)
 9. Aby otrzymać fakturę VAT należy przesłać mailem dane do faktury na adres: biuro@teatrbaza.pl
 10. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez witrynę w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 11. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 1. Nie ma możliwości zwrotu biletów zakupionych za pośrednictwem witryny, z wyjątkiem biletów zakupionych z opcją zwrotu lub wymiany.
 2. Zwroty biletów przyjmowane są w wyłącznie w wypadku odwołania wydarzenia lub zmiany daty wydarzenia. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów na Stronie.
 3. Podstawą zwrócenia Biletu jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz.827), Klientowi nie przysługuje prawo od odstąpienia od umowy zawartej na odległość w trybie określonym w art. 27 ww. ustawy.
 5. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety zagubione przez kupującego lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację.
 6. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na inny termin.
 7. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie, który nie zakłóci przebiegu spektaklu.
 8. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu Biletów na adres mailowy: biuro@teatrbaza.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni.
 9. Polityka Ochrony Danych Osobowych teatru dostępna jest powyżej.

Postanowienia końcowe

 1. Teatr świadczy usługi sprzedaży biletów w sposób zgodny z postanowieniami regulaminu. Teatr zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana regulaminu będzie podawana do wiadomości kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w witrynie i umieszczenie w witrynie zmienionego regulaminu.
 2. W celu dokonania zakupu biletów za pośrednictwem witryny, kupujący powinien dysponować przeglądarką Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Google Chrome lub Safari.
 3. Bilety zakupione za pośrednictwem witryny nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 4. Nie ma potrzeby drukowania biletów zakupionych za pośrednictwem witryny – wystarczy pokazać je Obsłudze Widowni na ekranie urządzenia
 5. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez kupującego. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 6. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy kasy teatru opublikowane są na naszej stronie internetowej.
 7. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

Regulamin darowizn

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przekazywania darowizn pieniężnych, na działania statutowe Stowarzyszenia Teatr Baza.

Strona internetowa www.teatrbaza.pl l jest prowadzona przez Stowarzyszenie Teatr Baza, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Podchorążych 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000272799 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 525 239 02 27. Stowarzyszenie Teatr Baza jest wpisane do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego prowadzącą nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a tym samym istnieje możliwość odliczenia przez Darczyńcę wartości przekazanych darowizn od dochodu w roku podatkowym.

Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony www.teatrbaza.pl w celu przekazania darowizny.
Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Darowizny przekazywane są wyłącznie na realizację działalności statutowej Stowarzyszenia.

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:
 • Serwis – serwis internetowy www.teatrbaza.pl (strona internetowa wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami).
 • Stowarzyszenie – Usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Stowarzyszenie Teatr Baza, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Podchorążych 39 świadczące za pośrednictwem Serwisu usługi elektroniczne, a także przyjmujące darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych.
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Usługobiorca Serwisu – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych (po dokonaniu Darowizny zwany „Darczyńcą”).
 • Operator bezpiecznych płatności internetowych – pośrednik usług finansowych, właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności (darowizn) na rzecz Stowarzyszenia, tj. PayU SA z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000274399, zwany dalej PayU.
 • Serwis PayU – należy przez to rozumieć serwis www.payu.pl.
 • Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Usługobiorcę Serwisu na realizację działalności statutowej Stowarzyszenia.

3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dysponowanie: komputerem lub innym urządzeniem elektronicznym zapewniającym łączność z siecią Internet, przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies, adresem poczty elektronicznej e-mail.

4. Zasady przekazania darowizny

Darowiznę można przekazać po kliknięciu Wesprzyj w menu głównym na stronie www.teatrbaza.pl, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.

Przekazywanie darowizn na stronie https://teatrbaza.pl/wesprzyj/ odbywa się za pośrednictwem Operatora bezpiecznych płatności internetowych – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, KRS: 0000274399.

Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej i systemu płatności mobilnych BLIK.

Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę.
Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.

5. Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) przekazując środki finansowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega zatem na zobowiązaniu się przez Usługobiorcę Serwisu (Darczyńcę) do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (Stowarzyszenia) kosztem swego majątku (darowizna).

Dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone.

6. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Teatr Baza z siedzibą w Warszawie (00-722), przy ul. Podchorążych 39. W celu realizacji umowy darowizny niezbędne jest przekazanie następujących danych przez Darczyńcę:

 • imię i nazwisko, adres email Darczyńcy, by uzyskać informację, z kim zostaje zawarta umowa. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych), dane te są niezbędne do zawarcia umowy darowizny.
 • Stowarzyszenie przetwarza informacje związane z transakcją, tj. imię i nazwisko, kwotę darowizny, numer konta i adres w przypadku przelewu bankowego Darczyńcy w celu wypełnienia wszystkich zobowiązań fiskalnych i prawnych, które są skutkami przekazania darowizny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny.

W procesie płatności Operator bezpiecznych płatności internetowych zawiera z Darczyńcą umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator bezpiecznych płatności internetowych staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.

Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny, należy je zgłosić Stowarzyszeniu pod adresem: biuro@teatrbaza.pl. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Stowarzyszenie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć na zasadach określonych przez Serwis Pay U.

Darowizny nie podlegają̨ zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

8. Aktualna wersja Regulaminu będzie udostępniana Usługobiorcom Serwisu w Serwisie wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.